18 kwietnia 2024

Autorzy Sukces to nie przypadek

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, nauczyciel – doradca zawodowy w szkole podstawowej. Kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne na WSE UAM. Specjalizuje się w metodyce doradztwa zawodowego, metodach diagnostycznych w doradztwie, metodyce rozwijania zasobów karierowych i kompetencji akademickich. Jej zainteresowania badawcze związane są także z tematyką edukacji dorosłych i polityką oświatową. Autorka programu zajęć dla doktorantów “Przedsiębiorczość w rozwoju kariery”. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz programów szkoleniowych dla doradców i nauczycieli. Autorka publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i projektowania karier. Koordynator ds. Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, ekspert w projektach EUROGUIDANCE, ambasador EPALE – elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

dr Izabela Cytlak – pedagog specjalny, doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami, trenerka kompetencji miękkich i biznesowych. Pracuje w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastępczyni kierownika Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą WSE UAM. Zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki jakości życia, polityki oświatowej, edukacji i zatrudnienia w perspektywie procesów integracji i wykluczenia społecznego. Szczególnie ważny przedmiot zainteresowań naukowych stanowi przedsiębiorczość oraz jej wpływ na kształtowanie jakości życia.  Jest współautorką programu kursu Przedsiębiorczość na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Współpracowała i nadal współpracuje przy projektach na rzecz jakości i dostępności szkolnictwa wyższego, wsparcia aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy czy aktywizacji społecznej seniorów. Od 2007 roku współpracuje z InQbatorem Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM, UCITT UAM, Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości przy projektach wspierających młode firmy i przedsiębiorczość akademicką.
Kieruje projektem „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” (POWER). Współpracuje jako konsultantka merytoryczna i wykonawczyni w projektach z zakresu dostępności przestrzeni publicznej, edukacji oraz z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy. Jest członkinią międzynarodowej organizacji European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).

dr Magdalena Barańska – doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM.  Zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki kształcenia ustawicznego, doradztwa zawodowego, edukacji akademickiej i uniwersytetów, planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Koordynator ds. programu Ambasador WSE na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, członek Wydziałowego Zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości „InSpirio”. Współpracuje jako trener, szkoleniowiec  w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Specjalizuje się w szkoleniach  i warsztatach dotyczących doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności miękkich, kreowania wizerunku na rynku pracy, projektowania ścieżek edukacyjno-zawodowych. Prowadzi szkolenia oraz spotkania indywidualne z dorosłymi i młodzieżą. Realizuje różne projekty dotyczące zarówno wejścia, jak i powrotu na rynek pracy.  Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą,  osobami  z niepełnosprawnością, bezrobotnymi z III profilu, zatrudnionymi, nauczycielami i doradcami zawodowymi.  Od 2010 roku współpracuje z różnymi instytucjami realizującymi doradztwo i szeroko pojęte usługi szkoleniowe, doradcze i edukacyjne do których należą między innymi: Biuro Karier UAM, Fundacja Aktywizacja, Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju, Arena Kreatywnej Edukacji, Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Strzałkowie, Edu-M. Szkolenia. Szkoła Jazdy, Szkoleniowiec, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

mgr Natalia Ulaniecka – pedagog, doradca zawodowy i personalny, mediatorka, nauczycielka, doktorantka w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekunka naukowa Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF”, członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS oraz Fundacją DOBRZE ŻE JESTEŚ, współorganizuje wydarzenia profilaktyczne i realizuje działania wspierające osoby chore onko- i hematotologicznie. Jako stypendystka Programu Stypendiów Naukowych „PhDo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz  Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) prowadzi badania doktorskie dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej osób chorujących onkologicznie oraz możliwości wsparcia osób z doświadczeniem choroby nowotworowej w readaptacji społeczno-zawodowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń, brała również udział w projektach badawczych realizowanych pod agendą Unii Europejskiej i grantów norweskich. Autorka publikacji na temat sytuacji kobiet na rynku pracy i w uczelniach wyższych, funkcjonowania psychospołecznego osób chorujących onkologicznie oraz gerontologii.