18 maja 2024

Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela

https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+TIK2+2020_2/about

Proponowany kurs jest skierowany do absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich różnego typu, którzy prowadzą zajęcia (lub planują w przyszłości prowadzić zajęcia) edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach i innych placówkach lub instytucjach. Zawiera informacje oraz praktyczne instrukcje wdrożeniowe, które pozwolą edukatorom na wszechstronne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce, zarówno od strony organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej.

Cele i efekty kształcenia:

Cele ogólne:

Wyposażenie uczestników w niezbędne do pracy nauczycielskiej i organizacyjnej umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe, potrzebne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych.

Zapoznanie z metodami i różnymi formami edukacji cyfrowej, z uwzględnieniem stylów poznawczych, modeli uczenia się i mechanizmów motywacji dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie do metodyki realizacji zajęć z wykorzystaniem komputerów, w tym strategii wczesnego wdrażania dzieci do twórczości i programowania unplugged oraz z wykorzystaniem technologii (komputery, smartfony, roboty).

Przygotowanie do refleksyjnej, trafnej oceny roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz optymalnego korzystania z ich rzeczywistej funkcjonalności.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

Efekty w zakresie wiedzy:

 • omówi sposoby promowania placówek edukacyjnych online;
 • wskaże narzędzia komunikacji z innymi nauczycielami, rodzicami uczniów oraz uczniami;
 • wymieni aplikacje i inne narzędzia wspomagające pracę dydaktyczną;
 • omówi mechanizmy powstawania fakenewsów;
 • dokona charakterystyki zachowań online dzieci i młodzieży.

Efekty w zakresie umiejętności:

 • zaproponuje i wdroży własne rozwiązanie w zakresie promocji placówki edukacyjnej;
 • stworzy narzędzia współpracy grupowej, wykona dokument/prezentacje w zespole;
 • dobierze aplikację mobilną do prowadzonego przedmiotu szkolnego (oraz obszarów tematycznych);
 • stworzy edukacyjny plakat online, wpis na blogu oraz vlogu;
 • zaprojektuje lekcję z wykorzystaniem elementów programowania dziecięcego (typu Scratch), z wykorzystaniem sprzętu (technologie, roboty) oraz bez (unplugged);
 • odróżni informacje wiarygodne od nierzetelnych;
 • wskaże otwarte zasoby edukacyjne; określi prawa do użytkowania wskazanego elementu (np. zdjęcia).

Treści kształcenia (moduły tematyczne):

 • Promocja placówek edukacyjnych: Jak promować szkołę? Wizerunek placówki w sieci.
 • Efektywna komunikacja online z uczniami, rodzicami, nauczycielami.
 • Współpraca online (media społecznościowe, narzędzia projektowe w chmurze, narzędzia Google, doodle).
 • Narzędzia usprawniające pracę nauczyciela: aplikacje mobilne dla klas ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.
 • Projekty, zadania rozwijające w grupie oraz praca indywidualna.
 • Umiejętności wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy (serwisy projektowe typu canva, vlogi, blogi, wystąpienia przy mikrofonie, gazeta szkolna, radiowęzeł, studio filmowe, tablice interaktywne, prezentacje, tworzenie stron www).
 • Programowanie i algorytmy – myślenie logiczne. Programowanie unplugged i ze sprzętem.
 • Wiarygodność informacji online, prawo autorskie: Jak bezpiecznie korzystać ze zdjęć i tekstów. Weryfikacja źródeł. Mechanizmy tworzenia fakenewsów i pseudonaukowych doniesień.
 • Aktywność młodzieży online: prospołeczne zaangażowanie, cyberzagrożenia, wyzwania edukacyjne. Zainteresowania dzieci i młodzieży w sieci.

Warto dodać, że Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego w istotny sposób zaznacza miejsce technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017, poz. 356) wśród zadań przedszkola wymienia tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, co we współczesnym świecie, w dobie dostępu dziecka do technologii powinno się wiązać z kompetencją umiejętnego eksplorowania zasobów owej technologii. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne a rozpoczynające nauczanie w klasach 1-3 szkoły podstawowej, “podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.”.

W klasach 1-3 szkoły podstawowej “szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach”. Szkoła ma również przygotowywać uczniów “do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania  i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci”. W Rozporządzeniu zaznacza się ponadto, że “duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych….”.