18 maja 2024

Autorzy TIK w pracy nauczyciela

prof. UAM dr hab. Natalia Walter – absolwentka pedagogiki medialnej, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła certyfikowane kursy z zakresu e-learningu oraz dziecięcego programowania. Od 17 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel informatyki, a także prowadzi warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu edukacji medialnej. Autorka książek i artykułów dotyczących nowych mediów, w tym – technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz internetowego wsparcia społecznego. Koordynator ds. e-learningu na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Kierownik projektu.

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) oraz kondycją psychiczną nauczycieli i ich kompetencjami wychowawczymi. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych.
Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”. Koordynator polskiej części badan EU Kids Online w 2018 i 2019 roku.

dr Agnieszka Iwanicka – wśród jej zainteresowań naukowych znajduje się szeroko rozumiana edukacja medialna i komunikowanie medialne. W swoich badaniach sprawdza, jak technologie informacyjno-komunikacyjne oddziałują na dzieci i młodzież, jakie szanse rozwojowe im stwarzają oraz jakie umiejętności medialne charakterystyczne są dla danego przedziału wiekowego. Oprócz rozważań teoretycznych prowadzi szkolenia i warsztaty związane z edukacją medialną zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i nauczycieli i rodziców.

dr inż. Mariusz Kąkolewicz – mgr inż. telekomunikacji, doktorat w zakresie  pedagogiki. Inicjator edukacji informatycznej w Wielkopolsce, w III LO w Poznaniu, w roku 1985. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują m.in. kognitywistyczne podstawy i technologie uczenia się, pedagogikę i edukację medialną, zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz ergonomię środowiska edukacyjnego. Dorobek naukowy obejmuje obszerną monografię, współautorstwo dwóch encyklopedii, kilkanaście rozdziałów w pracach zbiorowych oraz prawie 100 artykułów i opracowań eksperckich, w tym autorstwo pierwszego w Polsce programu nauczania edukacji medialnej. Od ponad 30 lat zajmuje się także kształceniem nauczycieli.

dr Anna Michniuk – pedagog, psycholog, wykładowca na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 10 lat, w teorii i praktyce, zajmuje się mediami, edukacją oraz funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni mediów. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@.

mgr Agnieszka M. Barwicka – pedagog, trener, terapeuta. Ukończyła studia magisterskie z edukacji medialnej i technologii informacyjnych, edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, a także studia podyplomowe związane z zarządzaniem oświatą, coachingiem w edukacji, oligofrenopedagogiką, wspomaganiem dzieci ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. Jej zainteresowania naukowe związane są z innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Jest wieloletnim wychowawcą klas integracyjnych, trenerem oraz nauczycielem akademickim. Łączy naukę z biznesem.