18 maja 2024

Sukces to nie przypadek

Sukces to nie przypadek. Zbuduj swoje kompetencje przedsiębiorcze

https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+Sukces2+2020_2/about

Przedsiębiorczość postrzegana jest współcześnie jako jedna z kompetencji kluczowych. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i proaktywnych traktowane jest jako jeden z istotniejszych celów ofert edukacyjnych. Budowanie tych postaw jest procesem obejmującym zarówno rozwijanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności a także wzmacnianie proaktywnych nastawień wobec zakładania własnej działalności gospodarczej oraz takich cech jak inicjatywność i aktywność.

W proponowanym kursie przedsiębiorczość rozumiana jest zarówno jako gotowość do podejmowania działalności gospodarczej i zdolność do jej planowania, realizowania i ewaluowania, jak i postawa wobec własnej kariery i własnych projektów zawodowych.

Kurs jest szczególnie adresowany do absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, którzy prowadzą zajęcia (lub planują w przyszłości prowadzić zajęcia) z przedsiębiorczości lub doradztwa zawodowego. Oferta ta jest także skierowana do wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Wychodzimy z założenia, iż edukacja do przedsiębiorczości jest mocno powiązana z innymi celami wychowawczymi i dydaktycznymi realizowanymi w szkołach. Naszą intencją jest zaproponowanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz wskazanie rozwiązań metodycznych, które mogą być wykorzystane w pracy z uczniami na różnych etapach edukacyjnych.

Cele i efekty kształcenia:

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz zachowań przedsiębiorczych
 • Wskazanie na źródła aktualnych informacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej
 • Rozwijanie postaw proaktywnych wobec działań przedsiębiorczych
 • Rozwijanie kompetencji metodycznych w obszarze rozwijania postaw przedsiębiorczych
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie rozwijania własnego potencjału przedsiębiorczego
 • Wzmacnianie refleksyjności na temat uwarunkowań sukcesu (edukacyjnego, zawodowego, karierowego)

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

Efekty w zakresie wiedzy:

 • omówi sposoby interpretowania pojęć związanych z przedsiębiorczością;
 • wskaże źródła pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą;
 • wskaże źródła informacji dotyczące wsparcia przedsiębiorczości;
 • omówi możliwości wypromowania pomysłu biznesowego;
 • omówi mechanizmy kształtowania postaw przedsiębiorczych;
 • wskaże obszary zarządzania własnym kapitałem karierowym;
 • omówi podstawy prawno-organizacyjne prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Efekty w zakresie umiejętności:

 • zaprezentuje indywidualny profil zasobów karierowych;
 • opracuje i przedstawi prezentację swojego pomysłu biznesowego;
 • stworzy strategię marketingową własnego pomysłu biznesowego;
 • przygotuje najważniejsze elementy biznesplanu;
 • opracuje plan rozwoju własnej kompetencji wyróżniającej;
 • przygotuje analizę ryzyka własnego pomysłu biznesowego;
 • poprawnie zastosuje techniki SWOT, wykres Gantta, diagram Ishikawy;
 • zdiagnozuje preferowane przez siebie role zespołowe;
 • opracuje strategię networkingu dla własnego biznesu.

Treści kształcenia (moduły tematyczne):

BLOK 1 – Przedsiębiorczość-kariera-rozwój
1.1 Przedsiębiorczość – big picture
1.2 Postawy przedsiębiorcze – jak je rozpoznawać, kształtować i wzmacniać?

BLOK 2 – Zacznij od zarządzania sobą
2.1 Jak wzmacniać własny potencjał karierowy?
2.2 Autoprezentacja – zasady, znaczenie, formy
2.3 Networking – dlaczego przedsiębiorczy ludzie potrzebują siebie nawzajem

BLOK 3 – Krok po kroku do własnej firmy
3.1 Podstawy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej
3.2 Najważniejsze elementy biznesplanu
3.3 Strategie marketingowe, czyli jak sprawić by klienci kupili nasz pomysł biznesowy
3.4 Jak przygotować skuteczną prezentację biznesową

Moduł weryfikujący założone efekty/+ocena
Moduł ewaluacyjny